Leveringsbetingelser

1.
Generel

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg/køb og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 

2. Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg/køb og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt. Der er tale om varer og serviceydelser, som Posibi A/S tilbyder. Posibi A/S ejer ikke varerne, men formidler en handel mellem kunden (den, der har skrot eller affald) og en oparbejder (den, der modtager varen og kvalitetskontrollerer).
I det efterfølgende er kunden defineret som den, der har skrottet/affaldet.

 

3. Tilbud
Afgiver Posibi A/S et tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest fire uger fra tilbuddets dato.

 

4. Pris
Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms, medmindre andet er angivet i aftalen/tilbuddet. Alle priser reguleres løbende i forhold til salgspriser, valutakurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance, medmindre andet er aftalt.
Ændringer i varekvaliteten, såsom indhold af værdier (PP, PE, PVC, kobber, jern, aluminium m.m.) og indhold af omkostninger (affald, farlige stoffer m.m.), medfører automatisk ændring af afsætningsprisen, medmindre andet er aftalt. Posibi A/S forbeholder sig desuden ret til at ophæve aftalen, hvis varekvaliteten fraviger udover aftalt kvalitet.

 

5. Betaling
5.1. Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.
5.2. Såfremt leveringen udskydes på grund af kundens forhold (fordringshavermora), er kunden – medmindre Posibi A/S skriftligt meddeler kunden andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til Posibi A/S, som om levering var sket til aftalt tid.
5.3. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er Posibi A/S berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med den officielt fastsatte rente på 1% pr. påbegyndt måned. Scrap A/S påregner et rykkergebyr på 100 kr. pr. gang.
5.4. Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, som ikke skriftligt er anerkendt af Posibi A/S, og har ikke ret til at tilbageholde dele af fakturasummen på grund modfordringer af nogen art.

 

6. Ejendomsforbehold
6.1. Posibi A/S forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, udvidet ejendomsret til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til Posibi A/S eller til den, de har transporteret sin ret, jf. pkt. 14.

 

7. Levering
7.1 Levering sker fra kundens adresse, medmindre andet er aftalt.
7.2. Leveringstiden er fastsat af Posibi A/S efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsendelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af Posibi A/S’s forhold i enhver henseende som rettidig levering, således, at kunden ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for Scrap A/S.
7.3. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at Posibi A/S er i en situation som angivet i pkt. 12.3., udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end tre måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
7.4. Posibi A/S skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele kunden ændringer i leveringstiden.

 

8. Emballage
8.1. Emballage, der stilles til rådighed for kunden, er oparbejderens ejendom. Kunden har ansvaret ved bortkomst og beskadigelse af dette udstyr og er objektiv erstatningsansvarlig overfor oparbejder.
8.2. Kunden er ansvarlig for, at emballeringen foretages efter gældende miljøregler, samt efter aftale med Posibi A/S. Hvis der forekommer ekstra omkostninger i forbindelse med fejlemballering, er kunden erstatningsansvarlig.
 
9. Produktinformation
9.1. Kunden er ansvarlig for fraktionernes kvalitet. Kunden skal uden ophold oplyse om ændringer i produktkvaliteten og dens sammensætningen.
9.2. Det er kunden, der er produktansvarlig overfor oparbejder. Posibi A/S’s rolle er mægler, og Skrap A/S kan hjælpe med analyser og kvalitetsbeskrivelser m.m.

 

10. Produktansvar
Det er kunden, der har produktansvar overfor oparbejderen. Posibi A/S er ikke på nogen måde ansvarlig for produkt, fejl, driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af varerleverancer, der ikke svarer til den aftalte kvalitet.

 

11. Mangler og reklamation
11.1. Ved levering til oparbejder skal oparbejder straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.
11.2. Hvis oparbejder vil påberåbe sig en mangel, skal oparbejder straks efter, at manglen er konstateret eller burde være opdaget, give Posibi A/S skriftlig meddelelse herom samt anføre hvori manglen består. Såfremt oparbejder har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke har reklameret som anført, kan oparbejder ikke senere gøre manglen gældende.
11.3. Sker der ikke afhjælpning eller omlevering indenfor en rimelig tid, er oparbejder under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning. Dette dækkes helt og fuldt af Posibi A/S.
11.4. Har oparbejder ikke inden to uger efter leveringsdato påberåbt sig manglen overfor PosibiA/S, kan oparbejder ikke senere gøre den gældende.
11.5. Forandring af leverede varer afstedkommer et skriftligt samtykke for nye kvalitets- og leveringsbetingelser. Denne erstatter kun de varer, der er ændret i aftalen.
11.6. Posibi A/S skal uden ophold videregive reklamationer over mangler til kunden, så snart disse er verificeret/dokumenteret af oparbejder.

 

12. Ansvarsbegrænsning
12.1 Et erstatningskrav overfor Posibi A/S kan ikke overstige fakturabeløbet for de solgte varer.
12.2. Posibi A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
12.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Posibi A/S, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra kunder.
Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.
12.4. Det påhviler Posibi A/S, oparbejder og kunden uden ugrundet ophold skriftligt at underrette de øvrige parter, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt.12.3.

 

13. Returnering
13.1. I de tilfælde, hvor oparbejder er berettiget til at ophæve handlen, skal dette meddeles kunden og Posibi A/S uden ophold. Hver part bærer sine egne omkostninger og følgeomkostninger, dette afstedkommer.
13.2 I det tilfælde, at oparbejder er berettiget til at afvise varerne og sende disse retur til kunden, skal det solgte returneres i godkendt og aftalt emballering for kundens regning og risiko. I det omfang Posibi A/S påføres ekstra øvrige omkostninger m.v., er Posibi A/S berettiget til at kræve disse refunderet af kunden.

 

14. Transport af rettigheder og pligter
Posibi A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til
tredjepart, medmindre andet er angivet i aftalen.

 

15. Tvistigheder
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.